Bản tin dịch vụ số 1 (Từ 20/10/2021 đến 06/11/2021)