Bản tin dịch vụ số 2 (Từ 06/11/2021 đến 15/11/2021)