Thông báo thu phí tòa C: DV QLVH, trông xe quý 1/2021; nước T12/2020