Xem biểu phí hàng tháng

Chọn Tháng
Chọn năm
Chọn tòa
Mã căn hộ

(VD:103: Tầng 1, căn số 03)
Mã phụ

(Liên hệ BQL để cấp mã phụ)

BẢNG PHÍ CĂN HỘ TÒA

Tổng tiền0